Apotheek de Vogelvlinder logo 570x58 pixels

Algemene voorwaarden Apotheek De Vogelvlinder

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op en geldig per 11 januari 2022.

 

 1. Inleiding

U kunt bij ons zowel in de fysieke apotheek als via onze website geneesmiddelen (op recept en op niet-recept) en andere producten kopen. Deze algemene voorwaarden zijn op beide aankopen toepasselijk. Daar waar het onderscheid relevant is, wordt dat vermeld. Verder zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten aangaande onder andere koop, koop op afstand, ter handstelling, levering en bruikleen van producten. Deze algemene voorwaarden kunnen wij altijd wijzigen. U kunt aan de versiedatum zien wat de actuele versie is.

 

 1. Identiteit ondernemer

Onze identiteit is als volgt:

Apotheek De Vogelvlinder

3544 NJ Utrecht

info@apotheekdevogelvlinder.nl

030-2271520

 

 1. Leeswijzer

Met “apotheek”, “we”, “wij”, “ons” en “onze” bedoelen wij in deze privacyverklaring:

 1. Apotheek De Vogelvlinder.

 

 1. Declaratie van receptgeneesmiddelen direct aan uw verzekering

Geneesmiddelen op recept kunnen direct worden gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij. Bij het leveren van geneesmiddelen op recept zijn de correcte verzekeringsgegevens nodig voor de declaratie. Voor (bij)betalingen van receptgeneesmiddelen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden, bieden wij de gelegenheid te betalen door middel van een door ons aan te wijzen betaalmiddel.

 

 1. Verzendkosten van artikelen op recept

Voor geneesmiddelen op recept worden geen verzendkosten berekend wanneer het pakket wordt verstuurd binnen Nederland.

 

 1. Verzendkosten van artikelen zonder recept

De verzendkosten bedragen € 3,95 binnen Nederland. Verzending geschiedt via een door ons aan te wijzen vervoerder. Een standaardverzending is een pakket van maximaal 10 kg. Weegt uw bestelling meer dan 10 kg, dan moeten wij extra verzendkosten in rekening brengen. De hoogte hiervan hangt af van het totale gewicht.

 

 1. Betaling

Voor zover de wij zich ter incasso van onze vordering rechtstreeks wenden tot de zorgverzekeraar van u, behouden wij ons het recht om van u betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door u dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat wij een betalingsverzoek hebben gedaan. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen bent u een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Wij hebben het recht de door u gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan u mag u nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons is gewezen op de te late betaling en wij u een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000. Het minimumbedrag van incassokosten is € 40. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan u gehouden bent tot betaling over te gaan. Voor zover wij ons niet wenden tot een zorgverzekeraar, moet u de vordering voorafgaand aan de levering aan ons betalen. De keuze hiervoor ligt bij ons. De geneesmiddelen die niet voor vergoeding in aanmerking komen en andere producten (niet-geneesmiddelen), moet u altijd voorafgaand aan de levering aan ons betalen. Mocht het zo zijn dat u de vordering niet voorafgaand aan de levering heeft moeten betalen, dan moet u altijd binnen 14 dagen na levering betalen.

 

 1. Levertermijn (dit artikel is uitsluitend toepasselijk als u via onze website bestelt)

Bestellingen via onze website die op werkdagen voor 12:00 uur worden ontvangen worden dezelfde dag verwerkt. Mits voorradig wordt de bestelling dezelfde dag verzonden. De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

 

 1. Maximale levertijd (dit artikel is uitsluitend toepasselijk als u via onze website bestelt)

Meestal heeft u de bestelde artikelen via onze website binnen twee werkdagen in huis. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.

 

 1. Niet goed, geld terug regeling en afkoelingsperiode (dit artikel is uitsluitend toepasselijk als u via onze website bestelt)

Mocht het artikel dat u heeft besteld via onze website onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft u de mogelijkheid dit artikel in overleg met ons retour te zenden binnen 14 dagen na ontvangst. Retour gezonden goederen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige bedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor retour van u thuis naar de apotheek zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van dit recht is het noodzakelijk contact op te nemen met de apotheek om een retournummer te verkrijgen via info@apotheekdevogelvlinder.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Retourzendingen zonder geldig retournummer of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 

 1. Receptgeneesmiddelen kunnen niet retour worden genomen

Conform de EG-richtlijn van 20 mei 1997, worden receptgeneesmiddelen die op en volgens doktersvoorschrift zijn geleverd niet retour genomen. U kunt dit dus niet retourneren. Dit geldt ook ingeval u via onze website receptgeneesmiddelen heeft besteld, die kunt u niet retourneren.

 

 1. Levering als u niet in onze website bestelt, maar als u het via onze fysieke apotheek koopt

Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van u door ons is besteld, dan wel is bereid, bent u verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW. Indien een product door ons in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan ons wordt teruggegeven. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden. Dus u kunt geen enkel product retourneren.

 

 1. Klachtenregeling

Komt u er met onze apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

 

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Correspondentieadres klachtencommissie:

Geschillencommissie Openbare Apotheken

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

 

 1. ODR-platform

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 1. Overige voorwaarden

De administratieve gegevens van ons strekken tot volledig bewijs, tenzij u het tegendeel bewijst. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Aanmelden als patiënt

Wat fijn dat u zich wil aanmelden bij apotheek De Vogelvlinder! Namens het gehele team willen wij u in ieder geval van harte welkom heten.